Контрольная работа: Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Дорожньо-будівельний факультет

Кафедра екології

Розрахунково-графічна робота

Возможно вы искали - Реферат: Напрямки міжнародного співробітництва в галузі охорони природи

з дисципліни:

"Біоіндикація"

Виконав:

студент ДЕК - 31

Михайлик В.М.

Перевірила:

Доц. Вальтер Г.А.

Харків - 2010

Завдання 1. Визначення середньозважених сапробних валентностей за Зелінке та Марваном

Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками, тобто за складом флори і фауни, може здійснюватись за індикаторними організмами. У такому випадку користуються заздалегідь розробленими системами видів-індикаторів, за допомогою яких можна класифікувати ступінь забруднення по присутності чи відсутності індикаторних видів чи груп.

Сапробність - ступінь насиченості води органічними речовинами, що розкладаються, при постійному низькому вмісті кисню. Організми, які живуть у водах, що містять гниючі речовини, називаються сапробіонтами.

Похожий материал - Реферат: Идентификация нефтяной составляющей органического загрязнения гидросферы

Розрізняють п'ять ступенів сапробності:

1) х - ксеносапробність - ступінь найбільш чистих вод;

2) о - олігосапробність - незабруднені води, розчинених органічних речовин практично немає, кількість кисню близько до величини нормального насичення, сірководень відсутній, діоксиду вуглецю мало;

3) b - мезосапробність - малозабруднені води, характеризуються присутністю аміаку і продуктів його окислювання, сірководень зустрічається в незначних кількостях, кисню у воді багато і мінералізація йде за рахунок повного окислювання органічної речовини;

4) a - мезосапробність - забруднені води, кисень присутній у незначних кількостях, кількість сірководню зростає, багато органіки, що нерозклалась;

Очень интересно - Доклад: Озоновые дыры 2

5) р - полісапробність - дуже забруднені води, характеризуються майже повною відсутністю кисню, наявністю у воді білків, що нерозклалися, і значних кількостей сірководню.

Багато видів - індикаторів зустрічаються у водах двох чи навіть трьох ступенів сапробності.

Для уточнення результатів біологічного аналізу введений показник сапробної валентності.

Сапробна валентність виду показує якою мірою він характерний для того чи іншого ступеня сапробності. Кожному виду дається в сумі десять балів сапробної валентності, що розподіляються в тих ступенях, у яких він зустрічається.

Для того, щоб при оцінці ступеня забруднення підвищити роль видів, присутність яких характерна для визначеного ступеня сапробності, вводять поняття індикаторної ваги, що оцінюється для кожного виду в балах від 1 до 5.

Індикаторна вага 5 (кращі індикатори) - дається організмам, для яких усі 10 балів сапробної валентності розподіляються в одному ступені сапробності чи у співвідношенні 9: 1 у сусідніх ступенях сапробності.

Індикаторна вага 4 - дається організмам, у яких бали сапробної валентності знаходяться в двох сусідніх ступенях сапробності у співвідношенні 8: 2 і 7: 3; чи в співвідношенні 1: 8: 1 - у трьох ступенях сапробності.

Індикаторна вага 3 - дається у всіх випадках, коли бали валентності знаходяться в двох сусідніх ступенях сапробності в співвідношенні 6: 4 чи 5: 5 чи в трьох ступенях сапробності із середньої в шість чи сім балів.

Індикаторна вага 2 - привласнюється організмам, що зустрічаються в трьох ступенях сапробності, причому максимальна кількість балів в одному ступені досягає п'яти чи чотирьох, а також організмам з чотирьох ступенів сапробності із максимальною кількістю сім і шість балів в одній з них.

Індикаторна вага 1 (погані індикатори) - дається всім організмам, що зустрічаються в чотирьох ступенях сапробності з максимальною кількістю п'ять, чотири чи три бали в одній з них.

Для визначення ступеня сапробності всього біоценозу розраховують середньозважені сапробні валентності для ксеносапробної ступіні - А, олігосапробної - В і т.д. за формулами:


і т.д.,

де ni - кількість особнів i-го виду;

ji - індикаторна вага i-го виду;

К-во Просмотров: 366