Реферат: Зобов язання що виникають внаслідок рятування колективного і державного майна

« Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування колективного і державного майна»

Виконав: ст. гр. Юз-97-1

______________________

Науковий керівник:

доц. Васькович Й.В.

Івано-Франківськ

199 9 р.

Зміст

Возможно вы искали - Курсовая работа: Локальные вычислительные сети 4

Вступ

1. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають внаслідок рятування колективного і державного майна

2. Підстави виникнення зобов’язань, пов’язаних з рятуванням колективного і державного майна

3. Обсяг шкоди і порядок її відшкодування

Додаток

Похожий материал - Реферат: Религия и политика 3

Висновки

Список використаних першоджерел


Вступ

Тема даної курсової роботи є досить актуальною, оскільки значну частину предмета цивільного права становлять майнові відно­сини в галузі товарообороту та майнові відносини, що виника­ють внаслідок заподіяння шкоди здоров'ю особи і майну грома­дянина чи організації.

Майнові вщносини, врегульовані нормами цивільного права, набувають характеру цивільно-правових зобов'язальних відно­син або цивільно-правових зобов'язань. Разом з тим термін «зо­бов'язання» вживають і в іншому значенні, розуміючи під зобо­в'язанням обов'язок, борг якоїсь особи. Зобов'язанням також називають документ (боргову розписку), в якому зафіксовано чийсь обов'язок, наприклад, повернути позикову суму грошей.

Майнові відно­сини в галузі товарообороту регулюються нормами цивільного права, а також майнові відносини по відшко­дуванню заподіяної шкоди? В їх регламентації виявляються озна­ки методу цивільно-правового регулювання:

Очень интересно - Реферат: Термидорианский переворот 3

1) юридична рівність учасників цивільно-правових відносин;

2) договірний та плано­во-договірний, якщо видання актів планування за законодавством тягне настання цивільно-правових наслідків, характер цивільно-правових відносин;

3) певна свобода розсуду при встановленні цивільних прав і обов'язків;

4) майновий характер цивільно-пра­вових санкцій і позовний спосіб захисту цивільних прав.

Нижче охарактеризовано наведені ознаки зобов'язань.

Вам будет интересно - Реферат: Товароведение женской обуви магазина ИП Байкова

По-перше, в зобов'язаннях суб'єкти мають юридична рівне поло­ження. Відомо, що юридична рівність сторін — це правовий ви­раз вартісної рівності їх у товарно-грошових відносинах, які ма­ють еквівалентно-платний характер. У товарно-грошових відно­синах повинен відбуватись обмін рівних вартостей. Відхилення від вартісної рівності в товарно-грошових відносинах обумовлені політикою цін Зміст юридичної рівності полягає в тому, що кож­ний із суб'єктів у зобов'язанні має права та обов'язки і не підпо­рядкований іншому суб'єкту.

По-друге, переважна більшість зобов'язань за участю громадян виникає з договорів; зобов'язання між організаціями також ви­никають з договорів, а у випадках, передбачених нормативними актами, — з актів планування і договорів.

По-третє, зміст прав і обов'язків суб'єктів зобов'язань визна­чається не тільки згідно з вимогами імперативних (обов'язко­вих) норм цивільного законодавства, а й за розсудом суб'єктів зобов'язання. Тому поряд з імперативними є диспозитивні нор­ми, які надають суб'єктам зобов'язань можливість визначити зміст прав і обов'язків за власним розсудом. Разом з тим диспозитивні норми містять певні правила поведінки. Останні застосовуються у тих випадках, коли суб'єкти своєю волею не визначили зміст відповідних прав і обов'язків.

По-четверте, зобов'язання мають санкції. Для реалізації санкції суб'єкт зобов'язання, чиє право порушено, вправі звернутися з позовом у суд або арбітражний суд.

Після того як з'ясовано коло майнових відносин, що є зобо­в'язаннями, і виявлено та розкрито ознаки цивільно-правового регулювання їх, визначимо поняття зобов'язального права.

Похожий материал - Курсовая работа: Мотивация сотрудников таможенной службы

Зобов'язальне право — це система цивільно-правових норм, які на засадах юридичної рівності регулюють майнові відносини в галузі товарообороту(обігу), а також майнові відносини по відшко­дуванню заподіяної шкоди за участю організацій і громадян.

Норми зобов'язального права є важливою і найбільш значною частиною цивільного законодавства. Так, у Цивільному кодексі України з 572 статей 321 стаття присвячена зобов'язанням. Зо­бов'язальне право має загальну і особливу частини. Загальна частина містить норми, які передбачають правила, що поширю­ються на всі зобов'язання. Маються на увазі норми про поняття і підстави виникнення зобов'язань, виконання зобов'язань, про відповідальність суб'єктів за порушення зобов'язань та припи­нення зобов'язань. Особлива частина зобов'язального права містить норми, які регулюють окремі види зобов'язань.

Зобов'язання, що виникають внаслідок ря­тування колективного або державного майна належать до позадоговірних зобов'я­зань. Самей цей вид цивільно-правового зобов’язання ми розглянемо в даній курсовій роботі.

1. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають внаслідок рятування колективного і державного майна

Шкода, якої зазнав громадя­нин при рятуванні колективного і державного майна від небез­пеки, яка йому загрожувала, повинна бути відшкодована тією організацією, майно якої рятував потерпілий[1] . Безпосереднім при­водом виникнення даного інституту послужили дві справи, що з’явились у судовій практиці України.

К-во Просмотров: 51