Реферат: Макроекономічні показники сутність та вимір

Міністерство освіти України

К И Ї В С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т

Б У Д І В Н И Ц Т В А Т А А Р Х І Т Е К Т У Р И

Кафедра “Основи економічної теорії”

Реферат

на тему:

Макроекономічні показники:

сутність і вимір

Студентки І І І курсу

Факультету АІТ

Групи ІУСТ –32

Бондаренко В. А.

Викладач: Омельяненко О. П.

КИЇВ – 2001


П Л А Н

1. Вступ. 3

Возможно вы искали - Реферат: The Nineteenth Century Essay Research Paper Table

2. Визначення макроекономіки. 4

3. Система національних рахунків. 5

4. Макроекономічні показники:

а) Валовий випуск 6

б) Валовий внутрішній продукт 8

Похожий материал - Курсовая работа: Планирование на предприятии 8

в) Валовий національний продукт 10

г) Інші макроекономічні показники 15

5. Рахунки СНР 18

6. Макроекономічні показники України за І півріччя 2000 року 19

7. Висновок 20

Очень интересно - Реферат: Государственный деятель Иван Грозный

8. Список використаної літератури 21


В даному рефераті розглядається така тема, як макроекономічні показники: сутність та вимір.

Політична, соціальна та військова доля країн значною мірою залежить від економічного розвитку, і немає життєво важливішої сфери для успіху держави, ніж її макроекономічний розвиток. Такі країни як Японія, що розвинулися стрімко, завойовуючи зовнішні ринки для своїх товарів, пишаються своєю зростаючою політичною силою та високим життєвим рівнем.

На противагу їм існують країни, що перебувають у стані глибокої стагнації і терплять від галопуючої інфляції, значних торговельних дефіцитів та високого зовнішнього боргу. Життєвий рівень країни значною мірою залежить від її макроекономічної політики.

Для аналізу економічних явищ і процесів, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних взаємозумовлених показників. В економічній теорії та у господарській практиці використовують різні форми виміру суспільного продукту. Різно­манітність форм і способів виміру результатів народногосподар­ської діяльності зумовлена різними теоретичними підходами до ха­рактеристики суспільного виробництва, різною методикою статис­тичних розрахунків, різними стадіями руху суспільного продукту в процесі економічного кругообігу.

Вам будет интересно - Реферат: Использование поэтического материала для формирования произносительных навыков

Макроекономіка – галузь економічної науки, що вивчає взаємозв’язки і взаємозалежності між важливими структурними пропорціями на макрорівні. Вивчаючи аргументи, вона прагне створити загальну картину функціонування економіки і взаємозв’язків між окремими її великими підрозділами. Тому оперує макроекономіка лише узагальнюючими показниками, такими, як загальний обсяг продукції, валовий внутрішній продукт, національний доход, загальна сума видатків, загальний рівень цін, загальний рівень зайнятості тощо.

Макроекономіка об'єктом вивчення має не окремі господарські одиниці (домогосподарства, підприємства, фірми), а суспільне (національне) виробництво в цілому. Національне виробництво являє собою безперервний рух індивідуальних капіталів, кругообороти яких взаємно переплітаються, утворюючи єдиний ланцюг економічних відносин, що проявляються через ринок, купівлю-продаж товарів. У цю складну мережу взаємодії включається рух як промислового, так і торговельного, банківського й фінансового капіталів. Тому макроекономіка, вивчаючи економічний стан країни, розглядає господарські процеси не ізольовано, а в їх тісній взаємодії, в агрегованому, сукупному вигляді. Зокрема, взаємозв'язки між сукупним попитом і сукупною пропозицією, їх вплив на національний обсяг виробництва; проблеми встановлення загальної рівноваги на товарному, грошовому й ресурсному ринках та відтворенні суспільного продукту; державне втручання в економіку та його межі; взаємозв'язки між інфляцією, безробіттям і соціальним захистом населення тощо.

Останнім часом статистичні органи країн СНД здійснюють перехід від системи балансу народного господарства (БНГ), яка була запроваджена в 20-х роках XX ст., до нової системи національних рахунків (СНР), ухваленої Статистичною комісією ООН у 1993 р.

СНР як статистична модель ринкової економіки, сукупність міжнародних стандартів і сучасних параметрів економічного розвитку певною мірою долає обмеженість системи БНР, хоча також вико­ристовує балансовий метод. Перевагами СНР є те, що вона врахо­вує всі види діяльності господарських суб'єктів (як юридичних, так і фізичних осіб, як вітчизняних, так і іноземних бізнесменів), пов'яза­них з виробництвом матеріальних і нематеріальних благ і послуг; являє собою найбільш важливі та загальні аспекти економічного розвитку: виробництво і споживання продукції, розподіл і перероз­поділ доходів, формування національного багатства; досліджує три види взаємопов'язаних операцій — товарно-виробничих, спожив­чо-розподільчих, доходно-фінансових.

Головною метою СНР є інформаційне забезпечення комплексного і всебічного аналізу процесу створення та використання націо­нального продукту та національного доходу. Ця система покликана полегшити можливості співставлення економічних показників різ­них країн з метою усунення труднощів та перепон у прийнятті господарських і політичних рішень на міжнародному та національ­ному рівнях, пов'язаних із суттєвими відмінностями існуючих у різних країнах систем рахунків.

Похожий материал - Реферат: Mark Twain Essay Research Paper Mark Twain

СНР — це узгоджена система збо­ру, опису та ув'язки основних потоків статистичної інформації, ві­дображених у макроекономічних показниках, що характеризують найважливіші результати і пропорції економічного розвитку.

Система національний рахунків передбачає обчислення багатьох макроекономічних показників. Первинним із них є валовий випуск.

Валовий випуск ( ВВ ) – це сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених за рік резидентами країни в базових цінах. При цьому під базовими цінами розуміють ціни, які складаються із собівартості та прибутку і не включають в себе продуктові податки ( акцизний збір, податок на додану вартість, мито та ін. ).

Відповідно до прийнятої в СНР трактовки меж виробничої діяльності, ВВ включає:

К-во Просмотров: 68