Контрольная работа: Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

Характеристика позабалансових рахунків

Мета, склад і користувачі фінансової звітності

Список літератури

Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

Як ми знаємо, для бухгалтерського обліку зобов'язання поділяють на:

Возможно вы искали - Курсовая работа: Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса

- довгострокові зобов'язання;

- поточні зобов'язання;

- забезпечення;

- непередбачені зобов'язання;

- доходи майбутніх періодів.

Похожий материал - Реферат: Учет основных средств

Доходи майбутніх періодів (Deffered Revenues, Unearned Revenues) – доходи, отримані впродовж поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

У поточному періоді такі доходи визнають як особливий вид зобов'язань.

До доходів майбутніх періодів належать, зокрема, доходи у вигляді отриманих авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

Отже, отримані підприємством у поточному звітному періоді аванси є відстроченими доходами. Вони формують фінансовий результат майбутнього звітного періоду. Для визначення ж фінансового результату звітного періоду необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів. Такі доходи на момент їх отримання є не заробленими, не відпрацьованими, оскільки зобов'язання поставити товари чи надати послуги не виконано повністю і не зазнано повною мірою відповідних витрат.

Отримані наперед платежі зумовлюють виникнення у підприємства реальної заборгованості, отже, і необхідності відображати її в бухгалтерському обліку у складі зобов'язань.

Очень интересно - Реферат: Учет дебиторской задолженности

Приклад. Підприємство-орендодавець отримало в липні поточного року орендну плату за друге півріччя в сумі 60 000 грн.

Сума доходів майбутніх періодів на 31 липня поточного року становитиме: 5 / 6 х 60 000 = 50 000 грн.

Доходи майбутніх періодів відображають у V розділі Пасиву Балансу за формою, визначеною П(с)БО 2 "Баланс":

Фрагмент балансу на 31 грудня 200_ року

Пасив Код рядка На початок року На кінець звітного року
V. Доходи майбутніх періодів 630 .0 0

У Балансі за визначеною П(с)БО 2 "Баланс" формою зобов'язання подано за такими розділами Пасиву:

Вам будет интересно - Реферат: Засоби індивідуального захисту 3

II. Забезпечення наступних витрат і платежів.

III. Довгострокові зобов'язання.

IV. Поточні зобов'язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(с)БО 11 "Зобов'язання".

Похожий материал - Реферат: Приморский банк Сбербанка России

Вимоги щодо розкриття інформації про зобов'язання подано в таких МСФЗ: 1 "Подання фінансових звітів" , 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу" , 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання", 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" , 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Витрати майбутніх періодів

III розділ Активу Балансу "Витрати майбутніх періодів" (статті відсутні).

Сума витрат майбутніх періодів відображається як окремий розділ активу балансу. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що існували впродовж поточного або попередніх періодів, але належать до наступних звітних періодів. Наприклад: суми зобов'язання, сплачені в грудні за оренду приміщення в першому кварталі наступного року, будуть включені в грудні до витрат майбутніх періодів, а в першому кварталі щомісячно (1/3 сплаченої суми) до витрат звітного періоду.

К-во Просмотров: 130