Курсовая работа: Аналіз використання трудових ресурсів

Вступ.................................................................................................................... 4

Аналіз операцій з оплати праці......................................................................... 5

1. Заробітна плата: сутність та принципи формування..................................... 5

1.1 Заробітна плата як основна форма трудових доходів: її сутність, функції і принципи........................................................................................................... 5

1.2 Формування заробітної плати в умовах ринку. Вартість робочої сили. Заробітна плата як ціна робочої сили.............................................................................. 9

Возможно вы искали - Контрольная работа: Планирование проекта кондитерский цех

2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства........ 14

2.1 Аналіз чисельного складу працівників................................................... 14

2.2 Аналіз продуктивності праці.................................................................. 20

2.3 Аналіз стану оплати праці....................................................................... 28

2.4 Аналіз формування та використання фонду оплати праці.................... 37

Похожий материал - Дипломная работа: Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

3. Стратегічне управління трудовими ресурсами........................................... 43

Висновки............................................................................................................ 47

Список використаної літератури...................................................................... 49

Вступ

В сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів.

Згідно з визначенням стратегічного набору, необхідною є координація стратегій різного типу. Підприємство може досягти загальних цілей за умови збалансованості стратегій, обґрунтованості взаємодії окремих видів у «стратегічному наборі», що сприяє їхньому взаємопідсиленню, тобто досягненню ефекту синергії. «Сила» загальних стратегій підприємства збільшується за допомогою збалансованості «портфеля», де відображено напрямки його діяльності. Окремі напрямки діяльності реалізуються ефективно, коли функціональні та ресурсні стратегії узгоджені та пристосовані одна до одної та до стратегій вищого рівня. Координація між окремими видами стратегій — це «концептуальний клей», що поєднує окремі види діяльності — як виробничі (бізнесові), так і управлінські.
Одна з головних цілей стратегічного управління на підприємстві — забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (СЗГ) і їх ефективного використання для якнайкращого досягнення поставлених стратегічних цілей.

Очень интересно - Реферат: Этапы командообразования и методы формирования команд

Метою даної роботи є розкрити сутність заробітної плати, її принципи та функції, аналіз ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, стратегію щодо управління трудовими ресурсами.

У ході фінансово-економічного аналізу підприємства необхідно визначити ефективність прийнятої ним системи оплати праці як з точки зору впливу на ефективність роботи, в першу чергу — на збереження трудового колективу і підвищення продуктивності праці робітників, спеціалістів, інших працівників, так і з точки зору зна­чення заробітної плати як однієї з найважливіших складових час­тин витрат на виробництво.

Аналіз операцій з оплати праці

1 . Заробітна плата: сутність та принципи формування

1.1 Заробітна плата як основна форма трудових доходів: її сутність, функції і принципи

Заробітна плата є елементом доходу найманого робітника, фор­мою економічної реалізації права власності на ресурс праці, що йому належить. Разом з тим для роботодавця вона є одним з еле­ментів витрат на виробництво.

Згідно із Законом України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором, власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Заробітна плата класифікується:

Вам будет интересно - Дипломная работа: Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

1) за видами — основна й додаткова, а всередині видів — за окремими елементами;

2) за працівниками облікового і необлікового складу (безлюдний фонд заробітної плати);

3) за категоріями персоналу — заробітна плата промислово-виробничого персоналу, у т.ч. робітників, інженерно-технічних працівників (ІТП), службовців, молодшого обслуговуючого персоналу (МОП), учнів і заробітна плата непромислового персоналу.

Основний елемент заробітної плати — її ставка. Однак він не враховує індивідуальних відмінностей у здібностях працівників, їх фізичній силі і витривалості, швидкості реакції, ретельності та ін., що неминуче впливають на результат праці. Тому в структурі за­робітної плати варто виділити ще один елемент — змінну частину, що відображає розходження в індивідуальних результатах трудової діяльності (премії, доплати, відрядний заробіток і т. ін.). Крім того, існують різні види доходів, які працівник може отримувати тому, що працює в даній організації (матеріальна допомога, оплата харчу­вання, оплата путівок і лікування, коштовні подарунки, додаткове медичне і пенсійне страхування тощо). У сукупності заробітну плату й ці види доходів можна розглядати як трудовий дохідпрацівника даної організації.

До ринкових чинників впливу на ставку заробітної плати й кон'юнктуру ринку праці варто віднести такі:

Похожий материал - Дипломная работа: Должностной статус как фактор разрешения конфликтов в производственном коллективе

1) зміни попиту та пропозиції на ринку товарів і послуг, при виробництві яких використовується дана праця;

2) корисність ресурсу для підприємця — співвідношення вели­
чини надможливого доходу від використання чинника праці і надможливих витрат на цей чинник;

3) еластичність попиту на працю за ціною, тобто реакція попиту
на коливання ціни праці;

4) взаємозамінність ресурсів, можливість заміщення живої пра­ці більш продуктивною технікою;

К-во Просмотров: 239