Курсовая работа: Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

Вступ

Дана курсова робота – це поєднання усіх навиків які були отримані студентом на протязі навчального курсу програми.

Курсова робота передбачає в собі розрахунок оптимального діаметру енергосистеми для найменших затрат.

В роботі використовується поєднання як текстових так і графічних редакторів, а також однієї з вивчених алгоритмічних мов програмування.

Для перевірки правильності виконаних розрахунків уся робота виконується двома способами, збіжність котрих і буде свідченням правильності виконання. Серед таких методів в курсовій роботі використаний пакет Microsoft Excel та для перевірки мова програмування Basic, алгоритм програми якої був написаний за допомогою програми QBasic.


Возможно вы искали - Реферат: Середовище програмування DELPHI 2 0

1. Основна мета курсової роботи

Основною метою курсової роботи є визначення оптимального діаметра теплової dопт теплової мережі системи теплопостачання від джерела до споживача при змінені швидкості теплоносія у внутрішньому контурі (у діапазоні w1 =0.4÷5.0 м/с) та діаметра теплообмінника зовнішнього контуру d2 (у діапазоні 0,25÷0,4м).

При зростанні швидкості теплоносія w1 у трубопроводі відповідно зменшується його діаметр d1 та товщина стінки δ1 , що зменшує витрати на матеріал трубопроводу. Однак відповідно зростає гідравлічний опір у системі та, отже, витрати електроенергії на привод мережного насоса. Тому завданням КР є визначення оптимального значення швидкості теплоносія w1 , при якій щорічні витрати на енергосистему будуть мінімальні.

2. Текст завдання курсової роботи з розрахунковими формулами

Визначають діаметр внутрішнього контуру енергосистеми:

Похожий материал - Научная работа: Создание программного продукта на языке программирования Visual Basic for Applications

де G1 - витрати теплоносія у внутрішньому контуру, кг/с;

π- коефіцієнт, що дорівнює 3,14;

ρ1 - густина теплоносія внутрішнього контору, кг/м3 ;

с - питома теплоємність теплоносія, Дж/(кг*К).

Очень интересно - Курсовая работа: Использование современной компьютерной техники и программного обеспечения для решения прикладных

Визначають товщину стінки трубопроводів внутрішнього та зовнішнього контурів енергосистеми:

,

де p 1, p2 – відповідно тиск всередині трубопроводу внутрішнього та зовнішнього контурів, МПа;

м ] - припустима міцність матеріалу трубопроводу, МПа.

d2 – діаметр зовнішнього контору, що змінюється в діапазоні 0,25÷0,4м.

Вам будет интересно - Реферат: Телекоммуникация

Число Рейнольда для внутрішнього та зовнішнього контурів:

;

де w2 ,w2 відповідно середня кінематична в’язкість теплоносіїв внутрішнього та зовнішнього контурів при заданій температурі, м2 /с;

d2екв =d2 -d1 -1 - еквівалентний діаметр кільцевого каналу теплообмінника, м;

Похожий материал - Реферат: Операции многократной точности операции с длинными числами

швидкість теплоносія у кільцевому каналі теплообмінника, м/с;

p2 – густина теплоносія в зовнішнього контурі, кг/м3;

G2 - витрата теплоносія в зовнішньому контурі, кг/с;

Число Нусальта для внутрішнього та зовнішнього контурів:

К-во Просмотров: 83