Реферат: Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім.В.І. Вернадського

АНАНЬЄВА Олена Павлівна

УДК 123.1+17.024.1

СВОБОДА СОВІСТІ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:

Возможно вы искали - Реферат: Бытие как смысл существования

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук

Сімферополь – 2008


Похожий материал - Реферат: Компьютер и история философии

Дисертація є рукописом.

Робота виконана на кафедрі філософських і соціальних наук Севастопольського національного технічного університету, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Шенгелая Йосип Шалвович, Севастопольський національний технічний університет, доцент кафедри філософських і соціальних наук.

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Кальной Ігор Іванович, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедрою соціальної філософії кандидат філософських наук Денисова Ольга Володимирівна, Севастопольська філія Санкт-Петербурзького гуманітарного університету профспілок, завідувач кафедри мистецтвознавства та іноземних мов, доцент.

Захист відбудеться "26" червня 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К52.051.07 у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: 95038, м. Сімферополь, вул. Київська, 116а.

Очень интересно - Реферат: Философия А.А. Богданова

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету ім. В. Т, Вернадського, 95007, м. Сімферополь, пр. Академіка Вернадського, 4.

Автореферат розіслано 22 травня 2008 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Зарапін О.В.

К 52.051.01

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Вам будет интересно - Реферат: Философия Джона Толанда

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена прагненням оптимізувати рішення проблем, пов'язаних з реалізацією свободи совісті як складовою прав людини в демократичній державі. Становлення і розвиток демократії є багатоплановим явищем, при дослідженні якого необхідно враховувати чинники і складові соціального, культурного, політичного і релігійного характеру. У своїй сукупності вони роблять помітний вплив на формування прав і свобод особистості.

Аналіз становлення і розвитку уявлень про свободу совісті свідчить про те, що в основі проблем свободи совісті лежить вибір особистістю свого відношення до релігії та вільнодумства як до полярних світоглядних орієнтацій. Свобода цього вибору визначається діалектичним взаємозв'язком демократичних прав і свобод, що функціонують в суспільстві, і реальним правом особистості визначати свій світогляд.

Вибір теми дослідження обумовлений актуальністю формування умов, необхідних і достатніх для правового функціонування такого демократичного принципу, як свобода совісті. Наявні проблеми найтіснішим чином взаємозв'язані з соціальними, культурними, політичними, правовими відносинами і процесами, що відбуваються в сучасному українському суспільстві. Рівень справжнього забезпечення свободи совісті обумовлений історичними, соціальними, політичними причинами. Вдосконалення науково-методологічної бази свободи совісті і практики її застосування – необхідна умова гармонійного розвитку суспільства в Україні. Прояснення пов'язаних із даною темою питань сприятиме ефективному і справедливому вирішенню існуючих проблем у сфері державно-конфесійних відносин, а, отже, і розвитку демократизму.

Можна визнати, що, не дивлячись на широкий інтерес до проблем громадянського суспільства і розвитку демократизму, питань функціонування релігії в суспільстві, в сучасній філософській літературі не визначене місце свободи совісті в системі розвитку сучасних суспільних відносин загалом, у процесах демократизації українського суспільства, зокрема. Невиправдано обійдені увагою аксіологічні аспекти свободи совісті, не повною мірою розроблені загальні аксіологічні критерії розуміння даного явища. Одним із найбільш дискусійних питань залишається проблема широкого визначення поняття свободи совісті. Недостатньо дослідженим є питання про методологічні підходи до аналізу самого поняття. У науковій літературі можна спостерігати недооцінку світоглядних підстав свободи совісті, абсолютизацію ролі та значення правового аспекту, недостатню увагу до значення особового чинника в реалізації свободи совісті. Представляється доцільним також розгляд декількох підходів до проблем свободи совісті в різних системах державно-церковного устрою.

Історичний період, який переживає Україна, цілком можна охарактеризувати як перехідний. На сучасному етапі розвитку нашої країни спостерігаються глибокі соціальні зміни, що охоплюють всі рівні суспільства. Релігійно-церковний чинник виявляється одним із найвпливовіших у процесі стабілізації суспільно-політичної системи України. У цих умовах свобода совісті є носієм універсальних і загальнозначущих норм і цінностей, на базі яких формується ідея громадянського суспільства. Саме тому проблему свободи совісті можна розглядати як одну з найважливіших складових демократизації суспільного життя українського соціуму.

Похожий материал - Реферат: Системный поход к модели социального развития. Переход "закрытого" общества в "открытое"

Розвиток демократичних свобод, які реально гарантують вибір між релігійним і нерелігійним світоглядами або міжконфесійний вибір – є проблемою, яка вимагає свого вирішення не тільки на особово-психологічному, але і на суспільно-політичному рівнях. Порушення принципів свободи совісті негативно відображається на розвитку державно-церковних, міжцерковних і внутрішньоцерковних відносин і може стати загрозою стабільному розвитку суспільства, реалізації на практиці прав і свобод громадян. Недостатнє забезпечення свободи совісті в українському суспільстві виступає перешкодою його поступального розвитку і гальмує процес консолідації українського народу. Відсутність достатнього розвитку науково-методологічної бази свободи совісті та розширення практики її застосування в реальній дійсності може перешкоджати гармонійному розвитку українського суспільства.

Зв'язок роботи з науковими програмами.

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми кафедри філософських і соціальних наук Севастопольського національного технічного університету "Оптимізація взаємодії інститутів держави і громадянського суспільства в сучасному модернізаційному процесі".

Державна реєстрація теми № 0103U001611.

К-во Просмотров: 58