Курсовая работа: Проблема розширення Європейського Союзу на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин

Зміст

Вступ

Розділ 1. Європейський Союз: передумови створення, основні цілі та завдання

1.1 Передумови створення, головне призначення та етапи розширення ЄС кінця ХХ – початку ХХІ ст.

1.2 Європейська політика сусідства, «Східне партнерство» - як основні стратегії розширення ЄС на Схід

Возможно вы искали - Контрольная работа: Развивающиеся страны в системе международных экономических отношений

Розділ 2. Взаємовідносини ЄС з Росією та Україною в контексті нового розширення

2.1 Головні положення стратегії «сусідства» роль Росії у ній

2.2 Проблеми і перспективи членства України у ЄС

Висновки

Список використаної літератури


Похожий материал - Реферат: Характеристика современной мировой валютной системы

Вступ

Актуальність теми дослідження. Глобальні процеси, що відбуваються в світі, посилена взаємозалежність інтересів суб’єктів міжнародних відносин в період останнього десятиріччя ХХ та початку ХХІ століття обумовлюють розширення європейського інтеграційного простору та надають реальних рис розбудові європейської архітектурної моделі, спрямованої на формування суцільної зони добробуту, стабільності і безпеки. Розширення Європейського Союзу в сучасній геополітиці сприймається як нагальна потреба у поширенні зони європейського контролю над визначальним геополітичним простором з поступовим набуттям суттєвих перспективних геоекономічних переваг.

Останнє розширення Європейського Союзу стало однією з визначальних віх його розвитку, а також потужним чинником формування нового безпекового середовища в Європі. Прийняття до складу ЄС 12 нових членів значною мірою вплинуло як на динаміку розвитку євроінтеграційного процесу загалом, так і еволюцію його окремих вимірів, в тому числі безпекового.

Значення центрально-східного європейського регіонального простору в світовій політиці та економіці визначається низкою географічних, соціально-економічних та військово-політичних факторів. Це важливий розгалужений комунікаційний вузол. Динаміка відносин по вісі Схід-Захід, глобальні резонансні кризові явища, світові війни тощо, фокусуючись в межах цього регіону, окреслювали визначальні риси та спрямовували перспективні тенденції у міжнародних відносинах на етапах їх формування і подальшої еволюції.

Процес розширення на Схід для європейської спільноти не є простим. Інтеграція нових членів, з одного боку, створює бажані перспективи для ЄС в можливості об’єднання всієї Європи в єдиних політичних та економічних межах. З іншого боку, цей процес супроводжується чисельними перешкодами та проблемами для самого ЄС, обумовленими такими грандіозними європейськими проектами як: введення єдиної валюти, формування спільної зовнішньої політики та політики у галузі безпеки, пошук моделі відносин з Росією тощо.

Очень интересно - Реферат: Международно-правовое регулирование деятельности оффшорных финансовых центров

Одночасно розширення географічних кордонів ЄС перетворює його із об’єднання західноєвропейських держав на союз континентального масштабу, могутній політичний полюс, який стоїть перед якісно новими викликами як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Регулярне розширення надає ЄС кількісної ваги, але одночасно робить його більш неоднорідним і ставить зростання політичної ваги у залежність від здатності ЄС уникнути послаблення його внутрішньої згуртованості та єдності і готовності протистояти новим викликам та ризикам, що постали в постбіполярний період.

Таким чином, усе вищезазначене підтверджує актуальність обраної теми дослідження «Проблема розширення ЄС на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин».

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є комплексний аналіз феномену розширення ЄС, його витоків, особливостей, суперечностей та геостратегічних наслідків.

Для досягнення визначеної мети необхідно реалізувати наступні завдання:

· окреслити історію створення та призначення ЄС;

Вам будет интересно - Реферат: Политическая трансформация Хорватии

· проаналізувати еволюцію стратегічних напрямків європейської інтеграції в контексті взаємозалежності процесів поглиблення та розширення;

· окреслити етапи розширення, виявити їхні рушійні сили, закономірності;

· виявити основні передумови, історико-політичне значення та геостратегічні наслідки розширення ЄС на схід;

· дослідити значення розширення та його вплив на формування і перспективи розвитку нової стратегії відносин ЄС з Україною та Росією.

Об'єктом дослідження є сєвропейські інтеграційні процеси та чинники, що впливають на еволюцію політики Європейського Союзу.

Похожий материал - Реферат: Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом

Предметом дослідження є політика розширення Європейського Союзу на Схід.

Методи дослідження. Методологічною основою комплексного дослідження є системний підхід та геополітичний аналіз, за допомогою яких здійснено дослідження європейського регіонального середовища, що інтегрується.

Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості їх використання в науковій діяльності студентів, при вивченні курсів «Міжнародні відносини», «Політологія», «Всесвітня історія» та ін. Також матеріали дослідження можуть стати в нагоді студентам при написанні курсових, наукових, дипломних робіт дотичних до даної проблематики.

Структурно робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (49 найменувань), додатків.


К-во Просмотров: 139