Контрольная работа: Фінансовий аналіз ВАТ Стахановський вагонобудівний завод

Фінансовий аналіз ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»

Аналіз динаміки і структури статей бухгалтерс ь кого баланс у

У цьому розділі за даними балансу визначаються зміни загальної суми балансу (валюти балансу), зміни окремих розділів і статей активу та пасиву протягом звітного року, визначається питома вага окремих статей балансу в загальній сумі балансу, визначаються співвідношення окремих статей у порівнянні з попереднім періодом. Результати розрахунків зводять в таблицю і за цими даними проводиться аналіз.

Таблиця1.1 – Структура майна підприємства і джерел його фінансування

Показники На початок(звітного періоду) 2009 р. На кінець(звітного періоду) 2009 р.

Відхилення,

Возможно вы искали - Реферат: Фінансова система України

«+», «–»

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %

АКТИВ

1. Необоротні активи, усього

в т.ч.

– основнізасоби

Похожий материал - Дипломная работа: Организация финансов государственного некоммерческого предприятия на примере ГОУ Профессиональное

– нематеріальні активи

– довгострокові фінансові

інвестиції

2. Оборотні активи, усього

в т.ч.

Очень интересно - Курсовая работа: Финансовое бизнес планирование на предприятии ОАО Уралэластотехника

– виробничі запаси

– готова продукція

– товари

– дебіторська заборгованість

– грошові кошти

Вам будет интересно - Реферат: Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО Минский ПКТИ

– інші оборотні активи

ПАСИВ

1. Власний капітал, усього

в т. ч.

– статутний капітал

Похожий материал - Дипломная работа: Управление финансами муниципальных образований: состояние, направления совершенствования

– додатковий капітал

– резервний капітал

– нерозподілений прибуток

70838,4

К-во Просмотров: 163