Контрольная работа: Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

Чевичка Ліза ГП-418


Замітка

1.Жанр – замітка

2. Визначення: 1. Короткий запис, зроблений з метою зберегти в пам'яті якесь спостереження, думку і т. ін. // Невелика стаття, повідомлення в газеті, журналі, збірнику.

3.Функції: - інформування читача у формі короткого викладу результату вивчення

Возможно вы искали - Курсовая работа: Информационные войны: виды, цели, методы

- «сигналізування» про існування (або відсутність), основних рис якогось явища, події, людини, проблеми. Причому ці події, явища, проблеми, сторони особистості людини повинні виступати для аудиторії як «новина»

4. Види (класифікація за О. Тертичним): подієва, анонс, анотація, міні-рецензія, бліц-портрет, міні-огляд, міні-історія та міні-порада.

5. Основою замітки є факт (хоча в окремих журналістикознавчих школах часом факт розглядається як повноцінний жанр, що має право на існування паралельно із жанром замітки)

6. Відповідає на питання Що сталося? Де? Коли? Чому? Як? У залежності від мети виступу та обсягу інформації, якою володіє журналіст, ці питання можуть бути розташовані в якомусь іншому порядку, їх може бути більше або менше. Але в будь-якому випадку вони служать для опису того явища (події, дії, судження), яке стало відомо журналісту.

7. Будова: заголовок, підзаголовок (наявність підзаголовка залежить від манери подачі інформації у виданні), лід (перший абзац журналістського тексту, який несе в собі потужний інформаційний заряд) і основна частина (у якій повідомляються подробиці і уточнюються названі в ліді факти).

Похожий материал - Контрольная работа: Текст как объект литературного редактирования

8. Обсяг невеликий (з погляду усталених у журналістиці відповідних уявлень про обсяг публікацій)

9.Особливості жанру. Замітка зазвичай повідомляє факти (достовірні відомості про події, що відбулися), може містити припущення (прогнози, гіпотези, версії), оціночну інформацію, нормативну інформацію (повідомлення про нові закони та правила), рекомендації. Стислість замітки визначається специфікою жанру і виражається у її мові: у замітці часто вживаються мовні кліше (усталені способи вираження відомостей про типові ситуації) та скорочені найменування (абревіатури). Дуже важливоюякістю замітки є її ясність, так як читачеві з невеликого за обсягом тексту необхідно віднайти адресовану йому інформацію.

10. Наявність суб’єктивної авторської думки. Зазвичай відсутня.

Звіт

1.Жанр – звіт

Очень интересно - Реферат: Криминальная тематика на страницах казахстанских газет

2.Визначення: розгорнуте інформаційне повідомлення про подію сфери слухоговоріння (конференції, засідання, симпозіуми, семінари, наради тощо), тобто про ту подію, на якій здійснюється великий обмін інформацією.

3.Функції: -точно, хоча і не вдаючись в подробиці, не коментуючи детально побачене і почуте, проінформувати читача про основні підсумки події.

4.Види:

Хронікальний інформаційний звіт - відтворює події в хронологічному порядку. Журналіст докладно відображає те, що відбувається, нічого не коментуючи. Однак його позиція може виражатися в акцентуванні уваги на певних деталях, наприклад, доповіді деяких осіб можуть бути більш деталізовані.

Аналітичний звіт - розповідаючи про подію, журналіст повідомляє подробиці з деякими коментарями. Для цього він має право залучати додаткові відомості, факти, цифри, думки, виокремлюючи найбільш актуальні проблеми, порушені у виступах оповідачів.

Вам будет интересно - Реферат: Профессия – телевизионный и радиожурналист

Тематичний звіт - порушує хронологічний порядок події, автор вибирає доповіді, пов'язані однією-двома темами, проблемами, відмовляється від побічних деталей і приділяє увагу виступам людей, що торкнулися обраної ним теми.

5.Основою звіту виступають події, що відбуваються у формі обміну інформацією. Це - різноманітні конференції, засідання, симпозіуми, семінари, наради, під час яких виробляється «продукція», що представляє собою різні плани, заяви, наміри, рішення і тощо, і що відтворює потенційний об'єкт інтересу аудиторії ЗМІ

6. Відповідає на питання Що сталося? Де? Коли? Чому? Як?, як і замітка, але ці питання найчастіше доповнюють ще додаткові, наприклад, За участь кого? З якими результатами? тощо.

7. Будова. Звіт вирізняється послідовністю своєї побудови, тому в ньому відповідно виділяють зачин, в якому повідомляється про подію, основну частину, в якій розкриваються деталі розгортання події, і висновки.

8. Обсяг може бути різноманітним

Похожий материал - Курсовая работа: Спонсорство и благотворительность как средство PR

9.Особливості жанру. У звіті повинні бути викладені основні теми, положення та ідеї доповідей, промов, виступів осіб, які приймають участь в обговоренні. Як деталі виступають окремі репліки, реакції слухачів на виступ (оплески, дискусія тощо). Звіту властива гранична документальність і близькість до слів, що говорять, а також певна сухість складу. Одна з головних вимог до автора звіту - точність передачі суті висловлювань. Журналіст може використовувати як пряму мову, цитати, непряму мова, так і на основі отриманих з доповіді відомостей написати текст. Мова і стиль звіту - офіційно-ділові.

10. Наявність суб’єктивної авторської думки. Авторська думка може бути помітною зокрема в аналітичному звіті, в якому журналіст повідомляє подробиці з деякими коментарями


Інтерв’ю

1.Жанр – інтерв’ю

К-во Просмотров: 162