Курсовая работа: Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

Вступ

1 Причини і передумови війни за незалежність північноамериканських колоній Англії

1.1 Соціально-економічний та політичний розвиток колоній в кінці XVII та на початку XVIII ст.

1.2 Посилення колоніального гніту з боку Англії в першій половині та середині XVIII ст..

2 Основні етапи війни за незалежність та її результати

Возможно вы искали - Курсовая работа: Меньшевики в годы гражданской войны

2.1 Перший Континентальний конгрес

2.2Другий континентальний конгрес. Декларація незалежності 4 липня 1776 року

2.3 Ухвалення конституцій штатів в революційний період

2.4 Формування центральної північноамериканської влади епохи війни за незалежність. „Статті Конфедерації і вічного союзу”

3 Вплив війни за незалежність колоній на державотворення Сполучених Штатів

Похожий материал - Курсовая работа: Государственный строй и право Новгорода и Пскова в XII-XV веках

3.1 Посилення боротьби народних мас за поглиблення соціально-економічних перетворень

3.2 Конституція США 1787 року

3.3 Прийняття поправок до Конституції. Білль про права

4 Історичне значення війни за незалежність для подальшого розвитку державності в США

Висновки

Очень интересно - Реферат: Первая мировая война и рождение массового общества

Література

Вступ

Актуальність теми дослідження. Безперечним лідером і гарантом світової і, зокрема, західної цивілізації є Сполучені Штати Америки. Вони відіграють ведучу роль на світовій арені, служать еталоном державного устрою, стилю життя, демократії. Нині вони дійсно мають великий вплив на динаміку розвитку всієї світової спільноти.

З моменту утворення на території сучасних Сполучених Штатів перших англійських переселенческих колоній в першій половині XVII століття і до юридичного оформлення США в єдину федеральну державу після ухвалення Конституції в 1787 році, пройшло трохи більше, ніж півтора століття. Але саме в той період були закладені основи американської державності, створені передумови для появи на світ юридичного документа номер один в історії Сполучених Штатів Америки – Конституції 1787 року.

Проте, не дивлячись на наявність в юридичній літературі – як у вітчизняній, так і закордонній – значної кількості робіт, присвячених основним аспектам розвитку держави і права Сполучених Штатів, дослідження антиколоніальної війни 1775 – 1783 р.р., яку частіше називають Американською революцією XVIII ст., її вплив на американське суспільство і здійснені завдяки ній обширні і радикальні соціально-економічні і політичні перетворення, незмінно залишаються однією з найзначущіших в історії США.

Ступінь наукової розробки теми. Основні положення курсової роботи опубліковані в роботах таких видатних дослідників північноамериканської історії, як М.М. Болховитінов, В.В. Согрін та ін.

Вам будет интересно - Реферат: Ленд-лиз

Об'єктом дослідження курсової роботи є боротьба північноамериканських колоній за незалежність, вплив цієї боротьби на створення Сполучених Штатів, на подальший розвиток державності і права.

Предметом дослідження служать взаємостосунки в суспільстві в період війни за незалежність колоній, їх єство, відмінні риси і особливості, як одного з інститутів конституційного права.

Крім того, предметом дослідження є можливе запозичення Україною позитивного досвіду рішення проблем розвитку державності в США.

Методологічну і методичну основу дослідження становлять сучасні теорії держави і права. Для розв'язування поставлених питань використано такі методи наукового дослідження, як: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Метою курсової роботи є дослідження значення боротьби за незалежність північноамериканських колоній Англії для державотворення Сполучених Штатів, а також для подальшого розвитку державності і права в США.

Похожий материал - Реферат: Франциск Скорина 3

Метою роботи зумовлено виконання таких завдань:

- охарактеризувати соціально-економічний та політичний розвиток Північно-Американських колоній наприкінці ХVІІІ ст.;

- здійснити аналіз причин та дослідити етапи війни за незалежність США;

- дослідити формування державних та політично-правових інститутів під впливом визвольної боротьби колоній;

К-во Просмотров: 115