Учебное пособие: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

Харків – 2010


Возможно вы искали - Реферат: Поняття про метод і прийом навчання

УДК 371.315.025/026 (075.5)

Дидактичні основи професійної освіти: [методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей] / О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, В.В. Кулешова, С.М. Кучеренко, М.П.Васильєва. - Харків: УІПА, 2010. - __ с.

Під редакцією д-ра пед. наук., проф. О.Е. Коваленко

Рецензенти:

д.пед.н., проф. М.І. Лазарєв

Похожий материал - Реферат: Книга

к.т.н., доц. О.К. Бєлова

Дисципліна "Дидактичні основи професійної освіти" у якості базового має навчальний матеріал дисциплін "Методологічні засади професійної освіти", "Теорія та методика виховної роботи", "Психологія", "Вікова та педагогічна психологія", "Психологія праці" і спрямована на формування знань основних категорій професійної дидактики, умінь аналізувати та використовувати методи, засоби, форми навчання і контролю у теоретичній та практичній підготовці професійно-технічних й вищих навчальних закладів.

Закріпленню цих знань та умінь сприяє виконання майбутніми інженерами-педагогами вздовж п’ятого семестру курсової роботи з дидактичних основ професійної освіти, яка має пошуково-дослідний характер і передбачає встановлення актуальності та формулювання категоріального апарату дослідження, опрацювання психолого-педагогічних джерел з теми, застосування методів психолого-педагогічного дослідження, обробку результатів та формулювання висновків і рекомендацій інженеру-педагогу щодо удосконалення навчально-виховного процесу з професійної підготовки майбутніх фахівців.

© О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, В.В. Кулешова,

С.М. Кучеренко, М.П.Васильєва

Очень интересно - Дипломная работа: Диагностика детей группы риска в предшкольный период

УІПА, 2010р.

Зміст

Вступ

1. Мета та завдання курсової роботи

2. Тематика курсової роботи

Вам будет интересно - Курсовая работа: Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

3. Організація роботи

4. Структура курсової роботи та загальні методичні вказівки

5. Зміст основної частини курсової роботи

6. Оформлення курсової роботи

7. Оцінювання курсової роботи

Похожий материал - Учебное пособие: Беседа с элементами тренинга и интерактивной викториной "Сила слова или яд сквернословия"

Додатки

Рекомендована література

Вступ

Сучасний педагогічний процес, який у професійній діяльності здійснюватиме майбутній інженер-педагог - явище багатогранне, що відображає складності та протиріччя професійної освіти. Його відмінною ознакою є неповторність, обумовлена передусім, так званим, людським чинником, адже педагогу необхідно задовольнити потреби кожного учня (студента). Це потребує наявності у нього таких якостей, як гнучкість, мобільність, рішучість, відповідальність, працьовитість та ін., які разом із розумінням глибинних педагогічних процесів, знаннями історії походження педагогічних категорій та особливостей їхнього сучасного застосування, уміннями доцільно використовувати методи психолого-педагогічного дослідження, проектувати та здійснювати навчально-виховний процес, а також педагогічною майстерністю утворюють професійну педагогічну компетентність інженерно-педагогічних кадрів.

Ефективна підготовка компетентних педагогів завдячує доцільному поєднанню, з однієї сторони, навчального матеріалу психолого-педагогічних дисциплін, а з іншої, - теоретичного, практичного та наукового компонентів. В цьому процесі основна роль відводиться курсовим роботам.

К-во Просмотров: 131