Курсовая работа: Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

Зміст

Вступ

1. Економічна сутність та значення оборотного капіталу господарюючого суб’єкта при здійсненні фінансово-господарської діяльності

2. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності суб’єкта дослідження ПАФ «Урожай»

3. Аналіз складу, структури та джерела формування оборотного капіталу господарюючого суб’єкта

Возможно вы искали - Реферат: Место и роль налогового кодекса в системе российского законодательства

4. Нормування та планування оборотних активів

5. Шляхи вдосконалення ефективного використання оборотного капіталу в умовах ринку

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


Вступ

Похожий материал - Реферат: Реформирование унитарных предприятий

Фінансова криза приводить до підвищення ролі й значення фінансів. На рівні макроекономіки різко зростає необхідність у створенні ефективної та гнучкої фінансово-кредитної системи, що виконує роль регулятора народногосподарських економічних процесів. На рівні підприємств необхідність у проведенні раціональної фінансової політики стає однією з основних умов виживання підприємств в умовах ринку, досягнення стійкого й збалансованого їх розвитку. Основне місце у роботі відводиться проблемам достатності власного оборотного капіталу, механізмів його планування, поповнення, розумного використання.

Актуальністю теми дослідження є те, що головним напрямком реформи, яка здійснюється в Україні, є перехід до ринкової економіки, досягнення збалансованого та стійкого розвитку країни на основі участі у світовому процесі розподілу праці.

В умовах кризи підприємство несе повну економічну відповідальність за результати своєї діяльності. За рахунок власних коштів воно має покривати свої поточні витрати, здійснювати інвестиції. Економічна життєдіяльність підприємства зумовлюється багатьма чинниками, вона проявляється насамперед в ефективному використанні капіталу, у тому числі оборотного.

Проблемам управління оборотним капіталом присвячені праці сучасних вітчизняних та закордонних науковців і практиків, зокрема Л.М. Бабича, І.О. Бланка, І.Т. Балабанова, О.М. Бандурки, Н.М. Бондаря, В.В. Бочарова, Ю.А. Долгорукова, О.В. Єфімової, М.І. Іванової, Г.Г. Кірейцева, В.В. Ковальова, М.Я. Коробова, О.П. Крайнік, Л.В. Пан, А.М. Поддєрьогіна, А.Р. Радіонова, Р.С. Сороки, О.С. Стоянової, А.Д. Шеремета, Дж.К. Ван Хорна, А.М. Хоріна, Г.В. Хомкалова, А.В. Чупіса, А.П. Шило та ін. У цих роботах відображений вітчизняний і закордонний досвід обґрунтування сутності процесу формування оборотного капіталу підприємства. Однак, оборотний капітал в цих роботах, по-перше, розглядаються не як інтенсивна, найбільш активна, значуща частина механізму управління підприємством, а як екстенсивний економічний складник фінансових ресурсів підприємства; по-друге, при обґрунтуванні розміру оборотного капіталу не враховуються специфічні особливості функціонування українських підприємств на сучасному етапі.

Вивчення існуючих у даний час методів обґрунтування розміру й напрямків використання оборотного капіталу на підприємствах з різними типами виробництва приводить до висновку про необхідність розробки нового організаційно-методичного забезпечення його формування, джерел фінансування та напрямків використання, адекватного сформованим у ринковій економіці організаційно-економічним, технологічним та іншим особливостям функціонування підприємств.

Очень интересно - Реферат: Государственный долг

Недостатня теоретична й практична розробка проблем формування оборотного капіталу з урахуванням аналізу особливостей функціонування підприємств у ринкових умовах і необхідність розробки організаційно-методичного забезпечення формування й використання обумовили актуальність теми нашої роботи, її мету, завдання та логіку побудови.

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення виробничої діяльності підприємства оборотним капіталом.

Суб’єктом дослідження у курсовій роботі є Приватна аграрна фірма «Урожай» (далі – ПАФ «Урожай»).

Предметом дослідження у роботі обрано методичне та організаційне забезпечення формування оборотного капіталу підприємства.

Мета курсової роботи полягає у дослідженні джерел формування оборотного капіталу на підприємстві ПАФ «Урожай» та розробці шляхів його ефективного використання.

Вам будет интересно - Курсовая работа: Основной бюджет производства и реализации новой продукции предприятия

Досягнення мети курсової роботи здійснювалось послідовним вирішенням таких завдань:

- визначити економічну сутність та значення оборотного капіталу господарюючого суб’єкта при здійсненні фінансово-господарської діяльності;

- дати загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта дослідження ПАФ «Урожай»;

- проаналізувати склад, структури та джерела формування оборотного капіталу господарюючого суб’єкта;

- дослідити нормування та планування оборотних активів;

Похожий материал - Реферат: Державне регулювання фінансового ринку України

- розробити шляхи вдосконалення ефективного використання оборотного капіталу в умовах ринку.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних економістів з питань управління оборотного капіталу, закони України, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів. У процесі проведення досліджень та обґрунтування висновків і рекомендацій використано спеціальну літературу, матеріали бухгалтерської та статичної звітності роботи ПАФ «Урожай».

У процесі дослідження використовувались загально-наукові методи, зокрема: спостереження, порівняння, аналізу емпіричних даних науки – для постановки проблеми і вивчення об’єкта дослідження; експертні та статистичні; системного підходу, а також спеціальні методи: порівняльного економічного аналізу; графічний – для наочного зображення статистичного матеріалу й схематичного подання ряду теоретичних та практичних положень роботи.

Курсова робота складається з вступу, п′яти питань, висновків, пропозицій, списку використаної літератури та додатків.


К-во Просмотров: 322