Реферат: Україна - правова держава

1. Причини виникнення держави. Держава - це об'єднання людей, що підкорюються законам права. Причини: 1)Виділення з мисливських та землеробських племен тваринницьких, розподіл праці. 2)Ремесло відокремлюється від землеробства. 3)Поява торгівельного обміну - спершу всередині племені, згодом за його межами, торгівля. 4)Поява надлишкового продукту, який зосереджувався в руках вождів. Патріархальна родина, рабська праця. Приватна власність та майнова нерівність.5)Поява класів (в результаті розкладу родового суспільства) як великих груп людей із протилежними інтересами, виникнення міжкласових конфліктів. 6)Неспроможність суспільної влади первіснообщинного ладу врегулювати класові суперечності та конфлікти призвели до виникнення держави як політичної організації публічної влади зі своєю системою спеціальних органів (армія, суд, органи управління). Виникнення держави обумовлено потребою суспільства зберегти свою цілісність за його розшарування на нерівні за соціальним становищем верстви, в здійсненні ефективного соціального управління за умов збільшення населення, заміни безпосередніх родоплемінних зв*язків на опосередковані продуктами виробництва, що є проявом ускладнення суспільного життя. Розвиток держави як самостійної ідеологічної сили суспільства привів до відділення права у формі письмових законів від безпосередньо матеріального життя, перетворення звичаєвого права у загальнообов*язкове, здійснення якого забезпечувалося методами фізичного та економічного примусу.

2. Поняття та основні ознаки держави. Держава є особливою формою організації суспільства, що об*єднує всіх його членів, відображає і забезпечує загальносуспільні інтереси та потреби, репрезентує суспільство, виступаючи від його імені, є вищим за значенням та силою об*єднанням у суспільстві. Ознаки: 1)Відокремлення публічної влади від суспільства, вона не збігається з організацією всього населення, з'являється верства професійних управлінців. 2)Право на стягнення з населення податків та зборів, необхідних для утримання численних державних службовців та для матеріального забезпечення державної політики (економічної, соціальної, оборонної). 3)Наявність території, в межах якої діють закони та повноваження держави. 4)Видання законів, обов'язкових для всього населення. 5)Монополія на легальне застосування сили, фізичного примусу, для чого держава посідає армію, поліцію, службу безпеки. 6)Державний суверенітет. Основні функції держави - забезпечення загального блага і здійснення організованого примусу. Держава повністю не зливається із суспільством, вона є організацією, яка певним чином відокремлена у вигляді механізму державної системи, має власні принципи становлення, функціонування та розвитку, особливі потреби та інтереси.

3. Форми державного правління . Форма держави - це сукупність суспільних способів організації, устрою та здійснення державної влади. До форми державної влади входить: 1)форма правління, 2)форма державного устрою, 3) державний режим. Форми правління бувають:Монархія: 1)абсолютна; 2)обмежена: а)станово-представницька; б)конституційна - дуалістична або парламентська. Республіка: парламентська, президентська, змішана.

4. Види державного режиму. Державний режим: Демократичні: 1)рабовласницька демократія: а)влада аристократії; б)демократія; 2) феодальна демократія; 3)буржуазна; 4)соціалістична. Антидемократичні: 1)тоталітарний, фашистський; 2)автократичний: а)колективний: аристократія, олігархія; б)одноосібний: деспотизм, тиранія, режим особистої влади.

5. Форми державного устрою. Прості: унітарні держави - з державними автономними одиницями, з адміністративними автономними одиницями. Складні:конфедерації, федарації - союзні та автономні.

Возможно вы искали - Реферат: Анализ Указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций"

6. Поняття та основні ознаки правової держави. Правова держава - це форма організації та діяльності державної влади, яка перебуває у взаєминах з індивідами та їхніми об'єднаннями на основі норм права.Ознаки:1)верховенство закону в усіх сферах суспільного життя;2)реальність прав особи, створення умов для її вільного розвитку;3)взаємна відповідальність держави та особи;4)міцний режим законності та стабільності правового порядку. Правову державу не можна проголосити, вона складається як результат реальної зміни характеру взаємовідносин між суспільством, державою та особистістю.

7. Поняття й ознаки права. Під словом “право” зазвичай розуміють обгрунтовану, виправдану свободу або можливість поведінки, які визнаються суспільством. В юридичній сфері термін “право” вживається в суб'єктивному сенсі як свобода або можливість конкретної особи на юридично забезпечену поведінку - наприклад, право володіти, користуватися та розпоряджатися майном), а в об'єктивному сенсі - як сукупність юридичних норм, виражених у законах, котрі призначаються державою. В кожному суспільстві разом із правом в юридичному значенні (позитивне право) існує так зване природнє право (право на життя, свободу, безпеку тощо). Право - це складний багатоплановий соціальний феномен. Його можна розбити на три напрями: нормативне, соціологічне та природньо-правове. В практичній юриспруденції право являє собою систему загальнообов'язкових норм, виражених в законах та інших джерелах, які визнає та охороняє держава, які є критерієм правомірності поведінки учасників суспільних відносин. Ознаки права:1)Нормативність. Право існує як система норм та загальних правил, моделей поведінки, які розповсюджуються на всі випадки даного роду і відповідно до яких повинна будуватися поведінка осіб, що опинилися в нормативно регламентованій ситуації. Право розповсюджується на рівних. 2)Вираження норм в законах та інших визнаних державою офіційних джерелах. Одначе право не є тотожне закону. Закон - лише одна з форм вираження права. Він повинен відповідати ідеям права, його природі, цінностям, пріоритетам особи. 3)Державна забезпеченість. Це спільні правила, які визнаються державою в якості правових і підтримуються державною владою. Це надає суб'єктам права впевненості в тому, що передбачено в юридичних нормах права і обов'язково буде реалізоване. 4)Право - це міра свободи людини, критерій правомірності його поведінки в суспільстві. Право є обов'язковим для всіх держав критерієм правомірності дозволеної або забороненої поведінки. Воно дає відповіді на запитання, чи є в тієї чи іншої особи суб'єктивне право або обов'язок, чи правомірна його дія, чи несе особа юридичну відповідальність тощо. 5)Право покликане забезпечити передусім сферу юридично дозволеного, тобто простір для незалежності автономної особи.

8. Структура правових норм. Норма права повинна встановлювати певне правило поведінки шляхом закріплення прав і обов*язків суб*єктів, визначати умови, за яких суб*єкти можуть реалізовувати ці права та обов*язки і закріплює певні засоби забезпечення приписів, щов ній містяться. Відповідно поділяється вона на: 1) Диспозицію - частина правової норми, в якій у вигляді владного припису визначається те або інше правило поведінки (бувають визначені, не повністю визначені та відносно визначені); 2) Гіпотезу - частина, в якій визначаються умови, за яких наступає чинність правил,що встановлені в диспозиції. Визначає можливості застосування норми до тих або інших умов, межі чинності диспозиції; 3)Санкцію - частина, що містить вказівки щодо юридичних наслідків порушення правила, зафіксованого в диспозиції, або умов, визначених у гіпотезі. Мета - створення тих або інших несприятливих наслідків для правопорушника, що можуть знайти вираз у примусі до здійснення певних дій, у визнанні недійсними певних діянь, зміні правового статусу тих або інших суб*єктів тощо.

9. Джерела права. Джерела права - це те, що породжує право чи правові норми. Поділяються в цілому на соціальні (матеріальні) та юридичні. Соціально-правові джерела, в тому числі об*єктивні і суб*єктивні (матеріальні та ідеальні) - насамперед суспільні відносини, які мають правову природу, правосвідомість тощо. Юридичні (офіційні та неофіційні) - нормативні настанови, юридична практика, юридична наука тощо.

10. Система права. Право складається з норм права, які у своїй сукупності утворюють право як цілісність, певну соціальну нормативну систему. Поняття системи права відображає не сукупність всіх правових явищ у їх взаємодії, а тільки внутрішню будову права як системи правових норм. Провідною складовою частиною права є його галузь, яка об*єднує норми права, випливаючи із єдності предмета і методу правового регулювання, властивих цим нормам. Систему права України складають галузі державного, адміністративного, фінансового, цивільного, трудового, сімейного, кримінального, цивільно-процесуального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Міжнародне право - система правових норм, що регулюють взаємини між державами чи між громадянами різних країн та їх об*єднаннями. Воно не належить до галузей внутрішнього права держав, складається на основі міждержавних угод.

Похожий материал - Дипломная работа: Ответственность за разбой по российскому уголовному праву

11. Юридична відповідальність . Здійснення правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді застосування заходів державного примусу каральної спрямованості. Це вид соціальної відповідальності, що характеризується наступними ознаками: 1) зовнішнім характером; 2)застосуванням лише за здійснені правопорушення; 3)зв*язком з державним примусом у формах каральних і правовідновлюючих заходів; 4)визначеністю у нормах права. Це правовідносини, у яких держава має право застосувати певні заходи примусу до суб*єктів, які скоїли правопорушення і зобов*язані зазнавати втрат чи обмежень, передбачених санкціями права. Процеси реалізації юридичної відповідальності суворо регламентуються законом і здійснюються на засадах законності, обгрунтованості, доцільності, невідворотності, справедливості. За характеристиками видів правопорушень розрізняють види юридичної відповідальності: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.Притягнення до юридичної відповідальності здійснюється на основі акта застосування норми права, в якому індивідуалізуються заходи юридичної відповідальності до конкретного правопорушника.

12. Утворення держави Україна.

13. Акт проголошення незалежності України. В серпні 1991 року суверенна українська держава в складі СРСР, що носила назву УРСР, опинилася в складних політичних умовах, за яких постало питання створення незалежної держави. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР постановила: “Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною державою. З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки. 1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності”. Акт проголошення незалежності України заявляє про те, що, “Виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в України, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної держави – України. Територія України є неподільної і недоторканною. Цей акт набуває чинності з моменту його схвалення”.

14. Поняття конституції та конституційний розвиток України. Конституція - це основний закон держави, що визначає суспільний та державний устрій , порядок та принципи утворення представницьких органів влади, виборчу систему, права і обов*язки громадян. Конституція є основою всього законодавства держави.Український народ у перший державний період (княжа Україна-Русь, Галицько-Волинська та Литовсько-Руська держави) не мав власного писаного закону конституційного характеру. "Пакти і конституції”, написані гетьманом Війська Запорізького Пилипом Орликом та його сподвижниками Г. Герциком та А. Войнаровським, прийняті 5 квітня 1710 року у Бендерах, є першою українською конституцією в її сучасному розумінні. Наступна спроба української конституції відноситься до 1917 року, проте вона так і не набула чинності. ІІІ Всеукраїнський з'їзд Рад 10 березня 1919 року прийняв першу Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки. У 1929, 1937 та 1978 роках приймалися наступні редакції Конституції УРСР.Перший етап новітнього конституціоналізму України було розпочато Декларацією про державний суверенітет України. В цьому документі було зазначено, що Декларація є основою для нової Конституції, законів України та визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. Другим етапом у конституційному процесі стало схвалення Верховною Радою Концепції нової Конституції України 19 червня 1991 року. Третім етапом новітнього конституційного процесу в Україні слід вважати 1 липня 1992 року. Саме тоді Верховна Рада України ухвалила постанову про винесення першого проекту Конституції України на всенародне обговорення. 10 листопада 1994 року. Верховна Рада України нового скликання ухвалила постанову “Про склад комісії з опрацювання нової Конституції України”.Наступний проект Конституції від 11 березня 1996 року викликав значний резонанс у владних, партійних, аналітичних колах. Вже в наступному проекті від 20 травня, доопрацбованому тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради, бачимо ряд суттєвих змін, що стосувалися повноважень і статусу парламенту, місця та повноважень уряду, місцевих державних адміністраційПід час подальшої парламентської дискусії було також внесено низку змін до проекту та прийнято проект Конституції у першому читанні 4 червня 1996 року. З метою збереження законопроекту в редакції від 11 березня Президент підписав Указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року саме за текстом цього проекту конституції. За таких обставин депутати були вимушені продовжити обговорення проекту Конституції в другому і третьому читанні й ухвалили Основний Закон України 28 червня 1996 року. За введення в дію нової Конституції України проголосувало 338 депутатів, “проти” - 18 і “утрималось” - 5. Таким чином, 28 червня 1996 року закінчився етап конституційного закріплення сучасної Української держави.

15. Конституція України 1996 року. 19 червня 1996 року відбулося друге читання проекту Конституції України, а 28 червня о 9-18 Конституція України кваліфікованої більшістю голосів (317 депутатів)була прийнята. Конституція України має чітку структуру, складається з преамбули, основної частини, що складається з 14 розділів (161 стаття) та перехідних положень (15-й розділ, поділений на 14 статей). Конституція характеризує нашу державу як демократичну, соціальну і правову. Демократичність держави визначається конституційно встановленими формами народовладдя, участю народу в управлінні державою, населення - в місцевому самоврядуванні, а кожного громадянина - в організації та здійсненні державної влади. Можливостями громадянського суспільства впливати на державну владу. Ці ознаки демократичності в якості орієнтирів практичної діяльності держави, її органів та організацій, зумовлюють легітимність державної влади, як довіру з боку народу, населення та готовність громадян реально брати участь у здійсненні публічної влади (ст 5, 38, 69). Соціальна держава - це держава, політика якої має пріоритетну соціальну спрямованість, що виражається в обслуговуванні державою громадянського суспільства, асоціацій вільних та рівноправних людей та їхніх асоційованих формувань, забезпечених державою прав і свобод людини, ї гарантій, соціогуманітарний зміст та спрямованість діяльності держави. Визнання державою суб'єктивних публічних прав людини та громадянина, зумовлена цим відповідальність держави перед людиною за свою діяльність (ст 3, 15, 46, 48). Правова держава передбачає верховенство правового закону, ієрархічність законодавства (ст. 8), юридичну (конституційну) організацію публічної (державної та публічно-самоврядувальної) влади (ст 6, 7, 19), визнання державою невідчуджуваних конституційних прав та свобож людини (ст 21-23), кореспондування прав та обов'язків людини та громадянина (65-68) як обов'язку держави (ст 3).

Очень интересно - Реферат: Преступления против Республики Узбекистан

16. Поняття громадянства України. Порядок набуття і припинення громадянства України. Громадянство - це стійкий правовий зв'язок людини з державою, що виражається у сукупності їхніх взаємних прав, обов'язків та відповідальності. Право на громадянство є невід'ємне право людини. Конституція встановлює, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права зміни громадянства, не може бути депортований за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує турботу та захист своїх громадян, що знаходяться за її межами. Громадянами України є:1)Особи, незалежно від походження, соціального та майнового стану, раси та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів та релігійних переконань, роду занять, котрі на момент набуття чинності Закону України “про громадянство України” 14 листопада 1991 року мешкали в України і не були громадянами інших держав, а також не заперечували проти набуття громадянства України. 2)Особи, котрі працювали за державному спрямуванню, проходили військову службу або навчалися за межами України за умов якщо вони народилися або довели що постійно мешкали на її території, не є громадянами інших державиа не пізніше ніж за 5 років після набуття чинності Закону про громадянство виявили бажання стати громадянами України. 3)Особи, що набули громадянство України відповідно до Закону про громадянство. Документами, що підтверджують громадянство України, є паспорт громадянина України або ж свідоцтво про народження для осіб до 16 років. Громадянство України засноване на наступних принципах:1)Єдиного громадянства. 2)Збереження громадянства України при взятті та розриванні шлюбів. 3)Збереження громадянства України особами, що мешкають за межами України. 4)Захисту громадян України за кордоном. 5)Недозволеність видання громадянина України іншій державі. 6)Невизнання за громадянином України приналежності до громадянства іншої держави. Громадянство України набувається по народженню, за походженням, шляхом прийому до громадянства України та внаслідок надання громадянства України, а також за іншими підствами, передбаченими Законом України про громадянство, на підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Іноземці та особи без громадянства можуть бути за їхнім клопотанням прийняті до громадянства України. Умовами прийому є:1)Відмова від іноземного громадянства. 2)Постійне мешкання в Україні протягом 5 років. 3)Володіння українською мовою в обсягах, достатніх для спілкування. 4)Наявність законних джерел існування. 5)Визнання та виконання Конституції України. До громадянства України не приймаються особи, які:1)Здійснили злочин проти людства або здійснювали насильницькі дії проти нації та державності України. 2)Позбавлені волі за тяжкі злочини. Громадянство України припиняється:1)Внаслідок виходу з громадянства України. 2)Внаслідок втрати громадянства. 3)На підставах, передбачених міжнародними договорами України. Вихід з громадянства не допускається, якщо особа, що здійснює клопотання, притягнена до кримінальної відповідальності або відносно неї наявний судовий вирок, що набув чинності. Громадянство України втрачається:1)Внаслідок вступу особи на військову службу, службу безпеки, поліцію, органи юстиції або в інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на це органів України. 2)Якщо громадянство України набуте внаслідок надання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів. 3)Якщо особи, що знаходяться за межами України, не стали на облік у консульстві протягом 5 років. При зміні громадянства батьків, внаслідок якої обидвоє стають громадянами України або виходять з її громадянства, відповідно змінюється і громадянство їхніх дітей до 14 років. У вирішенні питань громадянства України беруть участь: президент України, органи внутрішніх справ, міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські заклади в Україні. Президент України приймає рішення про прийом до громадянства України, відновлення громадянства, вихід з нього та втрату його. Правове становище іноземців, осіб без громадянства регулюється Конституцією України та Законом України “про правовий статус іноземців”.

17. Конституційні права людини і громадянина. Особисті права та свободи - це права в сфері особистого життя та безпеки. Вони стосуються індивідуального , приватного життя людини. Конституція закріплює наступні права і свободи людини:2)право на життя (27)2)повага до гідності (28)3)право на свободу та особисту недоторканість (19) 4)право на недоторканість житла (30) 5)право на секретну переписку, телефонні переговори, телеграфну та іншу кореспонденцію (31)6)право на невтручання в приватне життя (32) 7)право на свободу пересування, вільний вибір місця мешкання, вільно покидати Україну (33) 8)право на свободу думки та слова, вільне вираження своїх поглядів та переконань (34) 9)право вільно збирати, зберігати, використовувати та розповсюджувати інформацію усно, письмово або іншим способом (34) 10)право спрямовувати індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади.місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів (36) Політичні права і свободи - це такі права і свободи, котрі громадяни реалізують в політичній сфері суспільного життя. 1)Право на свободу об'єднань в політичні партії та громадські організації , участь у професійних союзах(36) 2)Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати та бути вибоаними до органів державної алади та місцевого самоврядування (38) 3)Право збиратися без зброї та проводити збори, мітинги, демонстрації (39) 4)Економічні права - це такі права, які люди реалізують в економічній сфері суспільного життя. 5)Право володіти, користуватися та розпоряджатися приватною власністю, результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності (41) 6)Право користуватися відповідно до закону об'єктами права державної та комунальної власності (41) 7)Право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом (42) 8)Соціальні права - це такі права, реалізація яких пов'язана з задоволенням найважливіших людських соціальних потреб. 9)Право на труд (43) 10)Право на страйк (44) 11)Право на відпочинок (45) 12)Право на житло (47) 13)Право на достатній життєвий рівень (48) 14)Право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (49) 15)Право на соціальний захист для громадян України, що включає право на забезпечення в випадку повної , часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття за обставин, що він них не залежать, а також старості та інших випадках, передбачених законом. Культурні права та свободи - це права та свободи людини у сфері культури 1)Право на освіту (53) 2)Свобода літературної, художньої, наукової та технічної творчості (54) 3)Право на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності.

18. Конституційні обов'язки людини і громадянина. Конституція встановлює наступні обов'язки:1)Пильно дотримуватися Конституції України та законів України, не порушувати права та свободи, честь та гідність інших людей (68). 2)Не завдавати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдану їм шкоду. 3)Платити податки, збори в порядку та розмірах, передбачених законом (67) 4)Батьки зобов'язані утримувати дітей до їхнього повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків (58) 5)Громадяни України також зобов'язані захищати Батьківщину, незалежність та територіальну цілісність України, поважати її державні символи (65) 6)Нести військову службу відповідно до закону (65) 7)Подавати до податкової інспекції за місцем мешкання декларацію про своє майнове становище та прибутки за рік, що спливає (67)

19. Поняття і види референдумів в Україні. Референдум - одна з форм здійснення повновладдя українського народу,с посіб прийняття громадянами України всенародним голосуванням законівУкраїни та інших рішень з найбільш важливих питань державного життя. Референдум - пряма або безпосередня демократія. Проведення референдумів регламентується законом України "Про всенародне голосування" від 27 грудня 1990 року, законом України "Про вибори народних депутатів" та іншими. Референдуми поділяються на: 1)Обов*язковий - передбачає таке рішення, яке після його проведення набуває юридичної сили, вступає і дію негайно і діє на території всієї країни. 2) Консультативний - вияв громадської думки, яка враховується органами влади й управління у разі прийняття закону чи іншого важливого рішення.Окремі проекти приймаються лише шляхом референдуму. На референдум може буде винесене будь-яке питання, яке має особливо важливе значення, якщо його ставлять уповноважені на те компетентні органи.Рішення, прийняте шляхом референдуму, є остаточним, має обов*язкову силу на всій території країни і може бути скасоване тільки шляхом референдуму.

20. Виборча система України. Виборча система - неодмінний елемент будь-якої демократії, яка не може існувати без повноважного представництва, яке забезпечує реальну участь населення в управлінні справами суспільства і держави.Вона є найважливішою формою прямої демократії головна функція якої формування повноважного народного представництва.Характер виборчої системи безпосередньо зумовлює основні характеристики представницької системи. Українська виборча система відповідає проблемам становлення української державності, але потребує радикальних змін і оновлення. Виборча система - сукупність юридичних, організаційних та інших засобів формування представницьких органів державної влади та здійснення громадянами своїх виборчих прав. Інститут виборчої системи знайшов свій законодавчий вираз у Конституції України, законах про вибори до Рад народних депутатів різних ланок, про порядок відкликання депутатів народних рад. Будується на таких конституційних принципах, як загальне, рівне і пряме виборче право при таємному голомуванні, висунення кандидатів громадськими організаціями, трудовими колективами, зборами військовослужбовців; вільне і всебічне обговорення якостей кандидата в депутати; передвиборна агітація; проведення виборів на кошти держави; забезпечення виборів по округах виборчими комісіями; накази виборців; відповідальність за порушення законодавства про вибори тощо. Розрізняють кілька різновидів виборчої системи: мажоритарна (система більшості),пропоріційна система представництва політичних партій та змішана.

Вам будет интересно - Дипломная работа: Юридическая деятельность в современном белорусском обществе

21. Верховна Рада України та її повноваження. У відповідності до статті 75 Конституції Верховна Рада є єдиним органом законодавчої влади України. Вона правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання, що не входить згідно з Конституцією до компетенції органів державної виконавчої чи судової влади, а також не є таким, що вирішується виключно всеукраїнським референдумом. У своєму соціальному призначенні, функціях та структурі ВР втілює представницькі засади повновладдя українського народу, яке реалізується як у формі представницької, так і безпосередньої демократії. Представницький характер ВР знаходить свій вираз у порядку утворення (ВР обирається виборцями шляхом безпосереднього голосування на основі принципів виборчої системи); у визначенні конкретних строків повноважень ВР, після закінчення яких призначаються нові вибори, формується новий представницький орган; у можливості реального контролю за роботою ВР з боку виборців, що забезпечується систематичними звітами народних депутатів перед виборцями, які в разі потреби можуть їх відкликати; відкритий (гласний) характер роботи парламенту. Повноваження ВР реалізуються в найрізноманітніших сферах дежавного, народногосподарського та соціально-культурного будівництва. Головними функціями Верховної Ради є:1) законодавча;2) установча (державотворча, організаційна);3) функція парламентського контролю.

22. Правовий статус народного депутата України. Статус народного депутата - правове положення депутата, окреслене системою правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов*язані з депутатською діяльністю. Ці норми містяться в конституційному законодавстві, регламентах представницьких органів, спеціальних законах та інших правових актах. Своєрідна можель правового статусу народного депутата втілена перш за все в законі України від 17 листопада 1992 року "Про статус народного депутата України". Серцевиною статусу є ряд принципових положень, які визначають його сутність та соціальне призначення: поєднання діяльності народного депутата з виконанням виробничих і службових обов*язків, імперативність депутатського мандата, недопустимість використання народним депутатом свого статусу на шкоду інтересам держави, суспільства громадян; обов*язок депутата брати безпосередню участь у роботі ради; гарантії депутатської діяльності.

23. Президент України та його повноваження. В Україні пост Президента було введено через рік після прийняття Декларації про державний суверенітет і майже незабаром після схвалення Верховною Радою Концепції нової Конституції України. За Законом “Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції Української РСР” від 5-го липня 1991 р., яким тогочасна Конституція була доповнена главою 12 “Президент Української РСР”, Президента було визнано найвищою посадовою особою української держави і главою виконавчої влади.Статус Президента, йього повноваження та місце, яке він посідає в політичній системі держави, визначається передусім конституційними нормами. Введення конституційного інституту Президенства було пов‘язане з необхідністю зміцнення системи центральних органів влади, забезпечення їх цілеспрямованої діяльності в складний період набуття Україною незалежності. Перший Президент незалежної України був обраний всенародно 1 грудня 1991 р. одночасно із проведенням всенародного Референдуму, що підтвердив Постанову Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. про проголошення України незалежною суверенною державою.За роки з часу впровадження в Україні поста Президента його правовий статус змінювався. Спочатку Президент України був визначений, як найвища посадова особа Української держави і глава виконавчої влади. Пізнішими змінами до Конституції України Президент визначався за статусом як глава держави та глава виконавчої влади. Цей статус було підтверджено Конституційним договором 1995 р. За чинною Конституцією:“Президент є главою держави і виступає від її імені”. Визначення Президента виключно як глави держави обумовлює надання йому певних повноважень по відношенню до інших органів, що входять до всіх гілок державної влади. Конституцією передбачено виконання Президентом більше тридцяти важливих функцій. Наприклад, як гарант дотримання Конституції Президент може скасовувати акти Кабінету Міністрів та Ради міністрів Автономної Республіки Крим. У зазначених Конституцією випадках (якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися) Президент припиняє повноваження Верховної Ради України. В свою чергу Верховна Рада має право на усунення Президента з посади в порядку процедури імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.Як глава держави Президент має постійно інформувати широку громадськість, депутатів про основні напрямки політики держави, про чергові завдання які поступають на шляху її розвитку. Саме в цьому плані Конституція встановлює , що Президент “звертається з посланням до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України”.

24. Кабінет міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України. Персональний склад Кабінету Міністрів України ризначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Кабінет Міністрів України:1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; 4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; 5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи; 9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; 10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України..

25. Конституційний суд України, його повноваження. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в України, який вирішує питання про відповідність законів та інших актів Конституції України та дає офіційне тлумачення Конституції України та законів У. КСУ складається з 18 суддів. Президент, Верховна Рада та з*їзд суддів України призначають по 6 суддів. Суддею КСУ може бути громадянин України, який на день призначення досяг 40 років, має вищу освіту і стаж роботи за фахом не менш як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років і володіє державною мовою. Суддя КСУ обирається на спеціальному пленарному засіданні зі складу суддів КСУ шляхом таємного голосування на один трирічний строк. До повноважень КСУ (ст 159 Конституції) належить: 1)Вирішення питань про відповідність Ко

Похожий материал - Дипломная работа: Правовая природа финансовой аренды (лизинга)

К-во Просмотров: 146